Montáž strešného okna na plochú strešnú krytinu s lemovaním pre ploché krytiny (SFX)

Montáž strešného okna na strešnú krytinu s výškou profilu 16 – 50 mm s lemovaním pre profilované krytiny (TFX)

Montáž strešného okna na strešnú krytinu s výškou profilu 16 – 120 mm s univerzálnym lemovaním (UFX)

Vnútorná príprava 

Rozbalenie okna

Strešné okno vyberte z krabice. Odstráňte bočný kartón chrániaci hrany, ochrannú drevenú lištu zo spodnej časti rámu a kartónovú škatuľku z hornej časti okna. Okno položte na bok a krídlo opatrne úplne otvorte.

Vybratie krídla z rámu a odistenie okenného závesu

Pred montážou rámu je z neho potrebné vybrať okenné krídlo. Vyhľadajte a stlačte poistku na ľavom a pravom závese (budete počuť kliknutie). Po uvoľnení závesov krídlo opatrne vyberte a umiestnite ho opatrne tak, aby horná časť krídla bola na zemi.

Označte miesto inštalácie montážnych uholníkov

Namontujte ich cca 50 mm od rohu rámu okna

Upevnenie montážnych uholníkov

Upevnite montážne uholníky k rámu. Upevnite každý uholník pomocou dvoch skrutiek.

Príprava nástrojov

Pred inštaláciou strešného okna sa uistite, že máte pripravené vhodné ochranné pomôcky a nástroje. Tým si výrazne uľahčíte ďalšiu prácu.

Meranie

Vo vnútri podkrovnej miestnosti sa môže stať, že krokvy sú zakryté sadrokartónom alebo iným materiálom. V takom prípade je veľmi dôležité určiť správne miesto pre osadenie strešného okno. Meraním z vonkajšej steny budete môcť presne určiť polohu okna vo vzťahu k vonkajšej strane.

Označenie otvoru

Po určení približného miesta inštalácie okna toto miesto označte.

Kontrolný otvor

Po vyrezaní kontrolného otvoru budete môcť presne určiť polohu krokvy a upresniť miesto montáže

Určenie polohy krokvy

Pomocou metra vyznačte polohu krokvy a jej miesto označte

Určenie miesta rezu

Odporúčame začať od vnútorného okraja krokvy, aby sa minimalizovala veľkosť otvoru

Odstránenie izolácie

Pri odstraňovaní tepelnej izolácie strechy dôrazne odporúčame používať masku na tvár a ochranné okuliare

 Odstránenie krokvy

Ak je potrebné odstrániť krokvu, je potrebné zvážiť, či to nebude mať vplyv na stabilitu a statiku strechy. Ak máte pochybnosti, odporúčame vám poradiť sa s odborníkom skôr, ako podniknete ďalšie kroky.

Pre lepšiu orientáciu

Pre jasné posúdenie strešnej konštrukcie je najlepšie odstrániť aj priľahlé časti strešnej krytiny, aby ste mali jasný obraz o strešnej konštrukcii.

Spodná podpera

Je nevyhnutné ubezpečiť sa, že miesta, na ktorých plánujeme rezať krokvy, sú náležite podopreté...

Horná podpera

 ... a bezpečne podopreté pod koncom krokvy.

Rezanie krokvy

Teraz môžete označiť miesta rezania, odrezať a odstrániť časti krokvy.

Orámovanie

Vyrovnajte prípadný otvor do správnej výšky a šírky....

... nezabudnite pritom

ponechať priestor na vnútorné ostenie so správnym uhlom.

Vytvorenie otvoru

Meranie

Vyznačte obrys otvoru na vnútornej strane strešnej fólie (membrány). Neodstraňujte viac, ako je potrebné – neskôr môžete vždy vyrezať viac.

Odstránenie membrány (strešnej fólie)

Vyrežte a odstráňte membránu, čím sa odkryjú strešné laty a krytina.

 Škridlová strecha

Ak je strecha pokrytá škridlami, opatrne ich začnite odstraňovať zvnútra. Aby ste predišli nehode alebo zraneniu, uistite sa, že všetko je z podlahy pod okenným otvorom odstránené.

Tenké tvárnice (eternit)

Ak je strecha pokrytá tenkými tvárnicami, je potrebné ich pri príprave otvoru prevŕtať a prerezať.

Odstránenie klincov

Ak je strecha pokrytá bridlicovou krytinou, na odstránenie klincov môže byť potrebné použiť nástroj na odstraňovanie bridlice.

Odstránenie strešných škridiel

Odstráňte dostatočný počet škridiel tak, aby ste získali pohodlný pracovný priestor. Neodstraňujte príliš veľa škridiel, pretože ich budete musieť neskôr znovu vrátiť na miesto.

Upevnenie rámu 

Výška spodnej montážnej laty

Správnu výšku spodnej montážnej laty stanovte v súlade s pokynmi na inštaláciu.

Vyrovnanie laty

Montážnu latu dajte do vodováhy

Montáž spodnej montážnej laty

Upevnite latu, ktorá bude podopierať rám.

Montáž hornej montážnej laty

Polohu hornej montážnej lataystanovte podľa pokynov na inštaláciu. Latu vyrovnajte a upevnite.

Rezanie fólie

Fóliu je potrebné rezať smerom k rohom otvoru

Upevnenie fólie

Fóliu pripevnite na povrch strechy.

Montáž rámu okna

Rám okna opatrne vložte do otvoru.

Rám okna umiestnite na montážne laty

Kontrola zarovnania rámu

Ak je spodná časť rámu okna vo vodováhe, pripevnite spodné uholníky.

Kontrola nastavenia

Krídlo osaďte späť do rámu a skontrolujte, či sa správne otvára a zatvára.

Kontrola zarovnania 

Skontrolujte bočnú špáru medzi krídlom a rámom, či je rovnobežná a rovnomerná po celej dĺžke

Ak krídlo nie je rovnobežné s rámom, na nastavenie vzdialenosti použite paiser.

Skontrolujte spodnú špáru medzi krídlom a rámom, či je rovnobežná a rovnomerná po celej dĺžke. Kontroluje sa pri pootvorenom krídle.

Ak spodná špára nie je rovnobežná, na vyrovnanie použite čierny plastový klin pod horný montážny uholník. Ak je rám správne vycentrovaný, namontujte tiež horné (a prípadne bočné) uholníky.

Vodotesné utesnenie rámu 

Demontáž krídla

Pre pokračovanie v montáži znovu vyberte krídlo z rámu. Nezabudnite zatlačiť poistku na ľavom a pravom závese. Pri uvoľňovaní závesov podoprite krídlo zdola a opatrne ho vyberte smerom nahor a následne odložte - vrch krídla dole

Napojenie na strešnú fóliu

Je dôležité zabezpečiť, aby bolo strešné okno odolné voči zrážkam. Na tento účel sa odporúča vytvoriť okolo rámu hydroizolačný golier. Najskôr odrežte štyri pásy z paropriepustnej fólie, ktoré budú umiestnené okolo rámu, počnúc zdola.

Pripojte fóliu k spodnej časti rámu

Povoľte latu pod rámom, aby sa pod ňu spodný pás fólie mohol zasunúť.

Pri pripevňovaní bočných pásov fólie sa uistite, že je dobre vyrezaná a pevne pripevnená okolo laty.

Montáž bočných pásov fólie okolo lát

Vedľa okna na latiach narežte fólui do tvaru písmena „Y” pre montáž fólie k latám.

Montáž horného pásu fólie

Vložte a pripevnite horný pás fólie pod existujúcu strešnú fóliu.

Ak sú na streche aj kontralaty, bude potrebné odstrániť malú časť kontralaty, aby sa horná časť fólie dostala na požadované miesto.

Zdvihnite narezanú časť pôvodnej strešnej fólie a pripevnite pod ňu a na rám horný pás fólie. Vložte existujúcu fóliu späť na miesto a upevnite ju.

Montáž škridlového lemovania 

Prírez strešných škridiel

V závislosti od výšky škridiel a vzdialenosti od spodnej časti okna sa občas stáva, že škridle budete musieť pod oknom zrezať, aby ste zvlnený materiál podľa potreby prispôsobili.

Rezanie strešných škridiel

Určte miesto, kde sa majú dlaždice zrezať a pomocou uhlovej brúsky upravte hrany.

Položenie škridiel naspäť

Uložte škridle v dolnom rade späť.

Inštalácia spodnej časti lemovania

Pripevnite spodnú časť lemovania k rámu. Ručne zatlačte manžetu k profilu škridle a vyhlaďte ho. 

Hornú časť zdvihnite a mierne ohnite, aby ste zaistili jej lepšiu priľnavosť

Škridlu znovu namontujte a vyhlaďte spodnú časť materiálu 

Položenie spodnej časti krytiny

Uložte spodnú časť krytiny na požadované miesto.

Montáž bočnej časti lemovania

Namontujte bočné časti lemovania. Uistite sa, že bočná časť lemovania leží na spodnej časti lemovania. Pribite ju k bočnej časti rámu.

Zložte klapku spodnej časti smerom k bočnej časti.

Montáž bočnej časti lemovania

Namontujte bočné časti lemovania. Uistite sa, že bočná časť lemovania leží na spodnej časti lemovania. Pribite ju k bočnej časti rámu.

Montáž bočnej časti lemovania.

Pripevnite bočné časti lemovania k latám pomocou priložených montážnych úchytiek

Uloženie horného lemovania

Uložte horné lemovanie.Musí pevne priliehať k existujúcemu hornému oplechovaniu okna.

Montáž hornej časti lemovania.

Pripevnite hornú časť lemovania. Musí pevne priliehať k existujúcemu hornému oplechovaniu okna.

Namontujte hornú časť lemovania

Uistite sa, že pevne prilieha k hornému oplechovaniu okna

Horné lemovanie upevnite pomocou jazýčkov v bočnej časti lemovania okna

Pripevnite bočné prvky lemovania ku konštrukcii strechy

Použite montážne úchytky z balenia

Úprava penového tesnenia

Penu odrežte z bočnej a hornej častilemovania tak, aby ste zaistili tesné a pevné spojenie so strešnou krytinou.

Položenie škridiel v hornej časti okna.

Uložte škridle v hornom rade naspäť. Škridle budete musieť možno zrezať, aby presne dosadli na svoje miesto. Medzeru medzi škridlami a rámom je potrebné udržať v odporúčaných toleranciách (60 - 150 mm).

Nasadenie krídla.

Znovu osaďte okenné krídlo do rámu okna a zatvárajte ho, kým čapy závesov nezapadnú do blokovacieho mechanizmu.

Hotovo

A je to! Strešné okno je nainštalované.